Постеры и кадры: Мы все Христы (2006)
Wszyscy jestesmy Chrystusami